Sytuację wycinki drzewostanu na własnej nieruchomości


Życie w wolnym kraju nie oznacza jednak całkowitej swawoli. Wycinanie drzew na własnej posesji obarczone jest kilkoma zapisami prawnymi. W świetle polskiego porządku prawnego mimo że posiadamy prawo własności, nie można postępować całkowicie swobodnie w odniesieniu do drzew.

Prawo regulujące wycinkę drzew na własnej działce

Sytuację wycinki drzewostanu na własnej nieruchomości reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Każde usunięcie drzewa może odbyć się po uiszczeniu stosownej opłaty i uzyskaniu pozwolenia w urzędzie miejskim lub gminy. Takie pozwolenie na wycinkę drzew wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, np. Krakowa. Gdy na prywatnej nieruchomości rosną drzewa wpisane do rejestru zabytków, potrzebne jeszcze jest także pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Niekiedy wniosek to za mało do całkowitego załatwienia tej kwestii. Należy spełnić jeszcze szereg dodatkowych przesłanek, która wiążą się z dodatkowymi wydatkami. Kwestie formalne mogą pochłonąć znaczną część czasu. Bez przejścia przez urzędowy formalizm nie możemy wyciąć bez konsekwencji drzew na własnej działce. Swawola w tym względzie jest surowo karana

W Ustawie przewidziano jednak pewne odstępstwa od reguły. Zwolnione z konieczności posiadania pozwolenia na wycięcie drzew są następujące podmioty:

- Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

- Zarządcy nieruchomości, które https://www.balance.net.pl/wycinka-drzew-krakow-2022/ są własnością państwową

- Użytkownicy posiadający status wieczystych

- Posiadacze nieruchomości, które nie posiadają uregulowanego statusu prawnego

Jeśli właściciel nieruchomości uzyska zgodę administracyjną na wycięcie drzew Kraków 2022, zobowiązany jest do zrekompensowania w postaci finansowej -stosowna opłata albo zrealizowaniu nasadzeń zastępczych, ewentualnie przesadzenia drzew na inny obszar.

Tagi dla artykułu

usługi